A A A

Statut Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej

 

 

Statut Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej

 

 

Rozdział I


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 

Związek nosi nazwę Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej i używa z tym napisem pieczęci.
Związek, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej Związkiem posiada osobowość prawną i działa zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 

§ 2


Siedzibą władz Związku jest miasto Rzeszów.

 

§ 3

 

Związek jest zarejestrowanym związkiem organizatorów zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej działających na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Związek działa w formie związku stowarzyszeń.
Organem rejestrowym Związku jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
 

§ 4

 

Związek jest organizacją samorządną.
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Związek do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 

 

§ 5

 

Związek może przystępować do organizacji pozarządowych, zrzeszeń i stowarzyszeń w kraju i za granicą.

§ 6

 

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

Rozdział II

 

Rozdział II
Cele działania PZOZAZ

§ 7

 

Celem działania Związku jest integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych a także tworzenie warunków do rozwoju zakładów aktywności zawodowej oraz warsztatów terapii zawodowej, jako podmiotów ekonomii społecznej.

 

§ 8

 

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 

1.      Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług wielospecjalistycznej pomocy dla osób niepełnosprawnych.

2.      Prowadzenie dla osób niepełnosprawnych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i na otwartym rynku pracy.

3.      Promowanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

4.      Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów statutowych.

5.      Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w cha­rakterze wolontariuszy oraz two­rzenie warunków dla ich działalności.

6.      Prowadzenie działalności informacyjnej, popularyza­torskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób niepełnosprawnych.

7.      Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, a także innymi dla realizacji celów statutowych.

8.      Inicjowanie i występowanie o uregulowania prawne w zakresie funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz dotyczące zakładów aktywności zawodowej oraz warsztatów terapii zajęciowej.

9.      Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych.

10.   Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską oraz społecznościami i instytucjami z różnych krajów.

11.   Rozwój gospodarczy oraz wzmocnienie potencjału zakładów aktywności zawodowej oraz warsztatów terapii zajęciowej.

12.   Promocja oferty produktów i usług zakładów aktywności zawodowej a także poszukiwania nowych rynków zbytu oraz promocja warsztatów terapii zajęciowej jako podmiotów przygotowujących pracowników z niepełnosprawnością do podjęcia zatrudnienia.

13.   Transfer doświadczeń i wiedzy pomiędzy zakładami aktywności zawodowej i warsztatami terapii zajęciowej.

14.   Inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie rozwoju zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej.

15.   Wzmacnianie potencjału warsztatów terapii zajęciowej w zakresie kształcenia zawodowego uczestników, współpracy z pracodawcami.

16.   Reprezentowanie interesów członków Związku wobec władz administracyjnych, samorządowych i społecznych, w tym wobec organów władzy publicznej.

17.   Udzielanie swoim członkom pomocy merytorycznej, organizacyjno - prawnej, administracyjnej.

18.   Reprezentowanie członków na zewnątrz.

19.   Prowadzenie działalności wydawniczej.

20.   Gromadzenie funduszy na działalność.

21.   Podejmowanie innych przedsięwzięć dla realizacji zadań statutowych.

 

§ 9

 

  1. Związek może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

Kod PKD Opis działalności
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z Działalność wiązana z produkcją filmów
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
69.10.Z Działalność prawnicza
69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe
70.21.Z Stosunki międzyludzkie  (public  relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostał działalność związana z udostępnianiem pracowników
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura  
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.E Pozostał działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.12.Z Działalność klubów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 

 

  1. Związek przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami wyłącznie na statutową działalność pożytku publicznego.

 

 

Rozdział III

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

 

Członkami  Związku mogą być organizacje pozarządowe będące organizatorami zakładów aktywności zawodowej i/ lub prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
W poczet członków Związku przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 

§ 11


Członkowie Związku mają prawo do:

Uczestniczenia przez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach, biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach władz Związku.
Otrzymywania wsparcia w ramach prowadzonej działalności statutowej.
Przedkładania władzom Związku wniosków, postulatów i inicjatyw w zakresie prowadzonej działalności.
 

§ 12


Obowiązkiem członków Związku jest przestrzeganie statutu i uchwał, branie czynnego udziału w pracach Związku, a ponadto:

Świadczenie w miarę posiadanych możliwości pomocy organizacyjnej, szkoleniowej i metodycznej.
Dostarczanie władzom Związku informacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowej działalności.
Udział w pracach Walnego Zebrania.
 

§ 13

 

Członkostwo w Związku, ustaje na skutek:
1)   Wystąpienia ze Związku.

2)   Likwidacji organizacji będącej członkiem.

3)   Wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

4)   Rozwiązania Związku.

Wystąpienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 zgłasza się w formie pisemnej.
Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.
Odwołanie powinno zostać rozpatrzone w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia.
Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i ma charakter wiążący.
W trakcie postępowania odwoławczego danemu członkowi przysługują wszystkie prawa członkowskie.
 

§ 14

 

Członkowie reprezentowani są w Związku przez osoby uprawnione do reprezentacji lub osoby upoważnione.

 

 

§ 15

 

Zarząd ma prawo zawiesić z ważnych przyczyn członka w jego prawach.
Od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania.  

Rozdział IV

 

ROZDZIAŁ IV
Władze PZOZAZ

§ 16

 

Władzami Związku są:
1)   Walne Zebranie Członków.

2)   Zarząd.

Organem kontroli Związku jest Komisja Rewizyjna.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów następuje na pierwszym posiedzeniu, nie później niż do 7 dni od wyborów.
Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów działają władze poprzedniej kadencji.
 

§ 17

 

Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu członków tych organów. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego właściwego organu.
Jeżeli właściwy organ nie postanowi inaczej, uchwały władz Związku zapadają w głosowaniu jawnym.
Organy Związku mogą podejmować prawem przewidziane czynności przy obecności co najmniej połowy statutowego składu tych władz.
 

§ 18


Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Związku.

 

§ 19

 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
W Zebraniu Członków biorą udział reprezentanci członków na podstawie każdorazowego upoważnienia.
Każdy członek ma prawo do jednego głosu.
W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
 

§ 20

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest co roku.
Zarząd powiadamia pisemnie każdego członka z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania.
Zarząd z własnej inicjatywy a także na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek co najmniej 2/3 członków Związku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego zwołanie i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 

§ 21


Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)   Uchwalanie kierunków działania Związku.

2)   Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3)   Udzielanie absolutorium Zarządowi.

4)   Zatwierdzanie sprawozdań.

5)   Rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd, dokonywanie zmian statutu i podejmowanie decyzji o likwidacji Związku.

6)   Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nieobjętych kompetencją innych władz.

 

§ 22

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest raz na cztery lata, a Sprawozdawcze co roku.

 

 

 

§ 23

 

Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie.
Zarząd liczy od 5 do 15 osób. Liczebność Zarządu ustala Walne Zebranie.
Zarząd konstytuuje się dokonując wyboru ze swego grona: Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Sekretarza.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
O posiedzeniach Zarządu powiadamiani są członkowie Komisji Rewizyjnej.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją nie otrzymują wynagrodzenia.
O terminie posiedzenia Zarządu zawiadamia się członków co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem wraz z podaniem porządku obrad. W sprawach pilnych posiedzenie Zarządu może zostać zwołane niezwłocznie przy zachowaniu obowiązku powiadomienia wszystkich członków.
 

§ 24


Do zakresu działalności Zarządu należy:

1)   Kierowanie bieżącymi sprawami Związku.

2)   Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych.

3)   Sporządzanie sprawozdań: merytorycznego i finansowego.

4)   Zwoływanie Walnych Zebrań.

5)   Przyjmowanie członków Związku oraz wykluczanie członkostwa.

6)   Rozpatrywanie spraw spornych powstałych między członkami Związku.

7)   Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

8)   Ustalanie rocznego budżetu.

9)   Podejmowanie inicjatyw mających na celu realizację celów statutowych.

10)  Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zakładem pracy.

11)  Powoływanie komisji i zespołów problemowych.

12)  Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień.

 

§ 25

 

Pracami Zarządu kieruje Prezes.
Związek we wszystkich sprawach, w tym związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych reprezentowany jest łącznie przez: Prezesa i członka Zarządu, lub dwóch Wiceprezesów, lub Wiceprezesa i Sekretarza.
 

§ 26

 

Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie spośród osób nie będących członkami Zarządu.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby, które wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1)   nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.;

2)   nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3)  za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją nie otrzymują wynagrodzenia.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się przynajmniej dwa razy do roku.
 

§ 27


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)   Sprawowanie wszechstronnej kontroli działalności statutowej i gospodarczej Związku.

2)   Ocena realizacji podjętych uchwał.

3)   Ocena stopnia realizacji zadań statutowych.

4)   Występowanie do Zarządu z wnioskami z ustaleń kontrolnych oraz żądaniem stosownych wyjaśnień.

5)   Przedstawianie sprawozdań Walnemu Zebraniu i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

§ 28


Zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej:

1)   W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, przysługuje im prawo uzupełnienia swojego składu.

2)   Liczba członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej pochodzących z uzupełnienia nie może przekraczać 50% członków.

 

Rozdział V

 

ROZDZIAŁ V
Majątek PZOZAZ

 

§ 29


Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i wartości niematerialne i prawne.

 

§ 30


Na fundusze Związku składają się:

1)    Składki członkowskie
2)    Dobrowolne wkłady i wpłaty członków.
3)    Dotacje i subwencje.
4)    Darowizny.
5)    Inne wpływy i dochody z działalności statutowej i gospodarczej

 

 

§ 31

 

Związek pobiera składki członkowski w wysokości i trybie ustalonym przez Zarząd

 

§ 32

 

Zabrania się:

1)   Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.

2)   Przekazywania majątku Związku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3)   Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku.

4)   Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jego organów stanowiących lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 33

 

Wszystkie dochody Związku przeznaczane są na działalność statutową i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków.
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Związku jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI

 

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i likwidacja PZOZAZ

§ 34

 

Zmiana statutu i likwidacja Związku nastąpić może na skutek uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów.

 

§ 35

 

W razie podjęcia uchwały o likwidacji Związku dotychczasowy Zarząd wybiera 3 osobową Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację majątku Związku z uwzględnieniem zobowiązań na nim ciążących.

 

16.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Kod PKD

Opis działalności

16.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

32.99.Z

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

58.11.Z

Wydawanie książek

58.12.Z

Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.14.Z

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.

58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza

59.11.Z

Działalność wiązana z produkcją filmów

63.12.Z

Działalność portali internetowych

63.99.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

69.10.Z

Działalność prawnicza

69.20.Z

Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe

70.21.Z

Stosunki międzyludzkie  (public  relations) i komunikacja

70.22.Z

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.11.Z

Działalność agencji reklamowych

73.20.Z

Badanie rynku i opinii publicznej

74.20.Z

Działalność fotograficzna

74.90.Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

78.10.Z

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z

Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z

Pozostał działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

82.11.Z

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z

Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację

86.90.E

Pozostał działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

87.10.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

87.20.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.30.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

87.90.Z

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88.10.Z

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.99.Z

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.12.Z

Działalność klubów sportowych

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

94.11.Z

Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

94.12.Z

Działalność organizacji profesjonalnych

94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych