A A A

Zapraszamy do udziału w projekcie „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością” realizowanym przez Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej
i Warsztatów Terapii Zajęciowej  w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2022r.

Projekt pn. "MÓJ GŁOS SIĘ LICZY"

Cel projektu : Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zasobu umiejętności społecznych, które pozwolą na samodzielne występowanie w swoich sprawach i sprawach innych osób z niepełnosprawnościami u 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną  zamieszkujących na terenie powiatów: rzeszowskiego, m. Rzeszów, kolbuszowskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego- do listopada 2020 r.

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna
Numer i nazwa Działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

MTRz Rekrutacja Plakat www

 

fepr pl podk ueefsi fit 1422x104 

 

Kawiarnia Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie


Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 16 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną), zamieszkujących na terenie m. Rzeszów, powiatu rzeszowskiego, powiatu łańcuckiego, powiatu ropczycko-sędziszowskiego, powiatu kolbuszowskiego, powiatu strzyżowskiego - do marca 2020 r.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu jest 16 osób (8K i 8M) z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w wieku od 18 do 64 r.ż., zamieszkujących na terenie m. Rzeszów, powiatu rzeszowskiego, powiatu łańcuckiego, powiatu ropczycko-sędziszowskiego, powiatu kolbuszowskiego, powiatu strzyżowskiego – pozostających bez pracy, gotowych do podjęcia pracy i aktywnie poszukujących zatrudnienia.

Krótki opis:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2018 do 31.03.2020 r.
W ramach projektu zwiększono zatrudnienie w ZAZ w Rzeszowie o 16 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) oraz rozszerzono działalności tego ZAZ-u poprzez utworzenie Kawiarni Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie.

Zadania realizowane w ramach projektu:

1.    Rekrutacja uczestników projektu
2.    Rozszerzenie działalności ZAZ w Rzeszowie
a)    Wynajem i wyposażenie lokalu na terenie miasta Rzeszów
b)    Odbiór stanowisk pracy przez odpowiednie służby oraz rozszerzenie statusu ZAZ o nowe miejsce i formy prowadzonej działalności
3.    Aktywna integracja w Kawiarni Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie
a)    Praca w Kawiarni Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie  - w ramach ZAZ uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem przez menadżera Baru, 5 trenerów pracy, psychologa, doradcę zawodowego oraz fizjoterapeutę.
b)    Opracowanie przez zespół programowy Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz ich realizacja i aktualizacja
c)    Wsparcie indywidualne i grupowe prowadzone przez menadżera Kawiarni, doradcę zawodowego, psychologa, fizjoterapeutę oraz trenerów pracy
d)    Rehabilitacja ruchowa – prowadzona przez fizjoterapeutę w Sali rehabilitacyjnej w siedzibie ZAZ. Zajęcia mające na celu poprawę stanu  zdrowia oraz utrzymanie sprawności fizycznej.

Budżet projektu:

1)    Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych: 1 993 783,92 zł w tym:
- Koszty pośrednie (ryczałt): 332 297,32 zł
- Koszty bezpośrednie: 1 661 486,60 zł
2)    Wkład UE: 1 694 716,33 zł
3)    Wkład dotacji celowej: 199 377,59 zł (budżet państwa)
4)    Wkład własny finansowy ze źródeł publicznych: 99 690,00 zł - wkład własny zostanie pokryty ze środków PFRON w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”

 

 


Logo EPS Zestaw

 

Bar "Europejskie klimaty" w Rzeszowie

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 18 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) zamieszkujących na terenie powiatu rzeszowskiego lub miasta Rzeszów - do maja  2018 r.


Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu jest 18 osób (9 kobiet  i 9 mężczyzn) z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) w wieku od 18 do 64 r.ż., zamieszkujących na terenie powiatu rzeszowskiego lub miasta Rzeszów – pozostających bez pracy, gotowych do podjęcia pracy i aktywnie poszukujących zatrudnienia.


Krótki opis:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2016 do 31.05.2018 r.
W ramach projektu zwiększono zatrudnienie w ZAZ w Rzeszowie o 18 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) oraz rozszerzono działalności tego ZAZ-u poprzez utworzenie Baru „Europejskie klimaty” w Rzeszowie. Bar funkcjonuje na zasadach określonych w dokumencie „Oferta franczyzowa Zakładu Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu na prowadzenie Baru „Europejskie klimaty”.
Na potrzeby Baru „Europejskie klimaty” wynajęto i wyposażono lokal przy ul. Kolejowej 1 w Rzeszowie (Galeria Cener Park).


Zadania realizowane w ramach projektu:

1.    Rekrutacja uczestników projektu

2.    Rozszerzenie działalności ZAZ w Rzeszowie
a)    Wynajem i wyposażenie lokalu na terenie miasta Rzeszów
b)    Odbiór stanowisk pracy przez odpowiednie służby oraz rozszerzenie statusu ZAZ o nowe miejsce i formy prowadzonej działalności

3.    Aktywna integracja w Barze „Europejskie klimaty”
a)    Praca w Barze „Europejskie klimaty” ZAZ w Rzeszowie - w ramach ZAZ uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem przez menadżera Baru, 5 trenerów pracy, psychologa/doradcę zawodowego.
b)    Opracowanie przez zespół programowy Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz ich realizacja i aktualizacja
c)    Wsparcie indywidualne i grupowe prowadzone przez menadżera Baru, doradcę zawodowego/psychologa, trenerów pracy
d)    Rehabilitacja ruchowa – organizowanie i realizacja przez trenerów pracy systematycznych wyjść uczestników projektu m.in. do klubów fitnes, siłowni, pływalni itp.


Budżet projektu:

1)    Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych: 1 888 836,00 zł w tym:
- Koszty pośrednie (ryczałt): 314 806,00 zł
- Koszty bezpośrednie: 1 574 030,00 zł
2)    Wkład UE: 1 605 510,60 zł
3)    Wkład dotacji celowej: 188 825,40 zł (budżet państwa)
4)    Wkład własny finansowy ze źródeł publicznych: 94 500,00zł - wkład własny zostanie pokryty ze środków PFRON w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”.