ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – PONOWNA REKRUTACJA

Projekt pn. „MÓJ GŁOS SIĘ LICZY”

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zasobu umiejętności społecznych, które pozwolą na samodzielne występowanie w swoich sprawach i sprawach innych osób z niepełnosprawnościami u 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących na terenie powiatów: rzeszowskiego, m. Rzeszów, kolbuszowskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego- do listopada 2020 r.

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu będzie 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących na terenie powiatów: rzeszowski, m. Rzeszów, kolbuszowski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski.
Krótki opis:
Projekt pn. „Mój głos się liczy” realizowany będzie w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Self-adwokatura to proces przygotowujący osobę z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego życia w społeczeństwie. Polega na uczeniu się mówienia otwarcie o swoich potrzebach i ich zaspokojenie. To rozwój potencjału, który posiada każdy z nas. W wyniku zdobywania tej kompetencji, osoba z NI staje się bardziej świadoma siebie, potrafi rozpoznać swoje zalety i trudności, wyrazić swoje cele, przez otoczenie jest postrzeganajako osoba niezależna. Umiejętność ta jest początkiem samodzielności i końcem bezradności.
W ramach projektu realizowane są następujące działania:
1. Rekrutacja uczestników projektu
2. Warsztaty z zakresu self-adwokatury
3. Warsztaty z rozwoju osobistego
4. Warsztaty z zakresu komunikacji medialnej
5. Warsztaty na temat konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
6. Dyskusyjne forum self-adwokatów
7. Wydanie informatora self-adwokatów

Budżet projektu:

Łączna wysokość kosztów: 61 650,00 zł (słownie: sześciesiąt jeden tysięcy szęśćset pięćdziesiąt złotych). Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020