ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

PROJEKT PN: „AKTYWNA INTEGRACJA W ZAZ W RZESZOWIE”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna
Numer i nazwa Działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 12 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną), zamieszkujących na terenie m. Rzeszów, powiatu rzeszowskiego, powiatu łańcuckiego, powiatu ropczycko-sędziszowskiego, powiatu kolbuszowskiego, powiatu strzyżowskiego – do marca 2022 r.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu jest 12 osób (6K i 6M) z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w wieku od 18 do 64 r.ż., zamieszkujących na terenie m. Rzeszów, powiatu rzeszowskiego, powiatu łańcuckiego, powiatu ropczycko-sędziszowskiego, powiatu kolbuszowskiego, powiatu strzyżowskiego – pozostających bez pracy, gotowych do podjęcia pracy i aktywnie poszukujących zatrudnienia.

Krótki opis:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2020 do 31.03.2022 r.
W ramach projektu zwiększono zatrudnienie w ZAZ w Rzeszowie o 12 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) oraz rozszerzono działalności tego ZAZ-u poprzez utworzenie Kanapkarni w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Rzeszowie

Zadania realizowane w ramach projektu:

1. Rekrutacja uczestników projektu
2. Rozszerzenie działalności ZAZ w Rzeszowie
a) Wynajem i wyposażenie lokalu na terenie miasta Rzeszów
b) Odbiór stanowisk pracy przez odpowiednie służby oraz rozszerzenie statusu ZAZ o nowe miejsce i formy prowadzonej działalności
3. Aktywna integracja w ZAZ w Rzeszowie
a) Praca w Kanapkarni Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie – w ramach ZAZ uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem przez menadżera, 4 trenerów pracy, psychologa, doradcę zawodowego oraz fizjoterapeutę.
b) Opracowanie przez zespół programowy Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz ich realizacja i aktualizacja
c) Wsparcie indywidualne i grupowe prowadzone przez menadżera, doradcę zawodowego, psychologa, fizjoterapeutę oraz trenerów pracy
d) Rehabilitacja ruchowa – prowadzona przez fizjoterapeutę w Sali rehabilitacyjnej w siedzibie ZAZ. Zajęcia mające na celu poprawę stanu zdrowia oraz utrzymanie sprawności fizycznej.

Budżet projektu:

1) Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych: 1 999 478,40 zł w tym:
– Koszty pośrednie (ryczałt): 333 246,40 zł
– Koszty bezpośrednie: 1 666 232,00 zł
2) Wkład UE: 1 699 556,64 zł
3) Wkład własny finansowy ze źródeł publicznych: 99 974,00 zł – wkład własny zostanie pokryty ze środków PFRON w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”