ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Mieszkanie Treningowe w Rzeszowie

Mieszkanie Treningowe w Rzeszowie

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług świadczonych w lokalnej społeczności oraz zwiększanie aktywności społecznej 18 osób (9 kobiet i 9 mężczyzn) z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem lub chorobą psychiczną z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkujących na terenie miasta Rzeszów lub powiatu rzeszowskiego do maja 2022 roku.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu jest 18 osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem lub chorobą psychiczną z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkujące na terenie miasta Rzeszów lub powiatu rzeszowskiego – w wieku powyżej 18 roku życia.

Krótki opis:

W ramach projektu planuje się utworzenie i działalność mieszkania wspomaganego – treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa będzie miała charakter okresowy (cykliczny) i służyć będzie w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji.

W/w usługi na rzecz uczestników projektu świadczone będą przez opiekuna mieszkania, asystentów / trenerów osób z niepełnosprawnościami, psychologa i pracownika socjalnego.

 

Projekt realizowany będzie od 01.04.2019 r. do 31.05.2022 r.

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ