ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Kuchnia ZAZ w Rzeszowie

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna
Numer i nazwa Działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 10 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną), zamieszkujących na terenie m. Rzeszów, powiatu rzeszowskiego, powiatu łańcuckiego, powiatu ropczycko-sędziszowskiego, powiatu kolbuszowskiego, powiatu strzyżowskiego – do grudnia 2023 r.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu jest 10 osób (5K i 5M) z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w wieku od 18 do 64 r.ż., zamieszkujących na terenie m. Rzeszów, powiatu rzeszowskiego, powiatu łańcuckiego, powiatu ropczycko-sędziszowskiego, powiatu kolbuszowskiego, powiatu strzyżowskiego – pozostających bez pracy, gotowych do podjęcia pracy i aktywnie poszukujących zatrudnienia.

Krótki opis:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2022 do 31.12.2023 r.
W ramach projektu planuje się zwiększenie zatrudnienia w ZAZ w Rzeszowie o 10 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) oraz rozszerzono działalności tego ZAZ-u poprzez utworzenie Kuchni w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Rzeszowie

Zadania realizowane w ramach projektu:

1. Rekrutacja uczestników projektu
2. Rozszerzenie działalności ZAZ w Rzeszowie
a) Wynajem i wyposażenie lokalu na terenie miasta Rzeszów
b) Odbiór stanowisk pracy przez odpowiednie służby oraz rozszerzenie statusu ZAZ o nowe miejsce i formy prowadzonej działalności
3. Aktywna integracja w ZAZ w Rzeszowie
a) Praca w Kuchni Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie – w ramach ZAZ uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem przez menadżera, 3 trenerów pracy, psychologa, doradcę zawodowego oraz fizjoterapeutę.
b) Opracowanie przez zespół programowy Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz ich realizacja i aktualizacja
c) Wsparcie indywidualne i grupowe prowadzone przez menadżera, doradcę zawodowego, psychologa, fizjoterapeutę oraz trenerów pracy
d) Rehabilitacja ruchowa – prowadzona przez fizjoterapeutę w sali rehabilitacyjnej w siedzibie ZAZ. Zajęcia mające na celu poprawę stanu zdrowia oraz utrzymanie sprawności fizycznej.

Budżet projektu:

1) Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych: 1 899 991,20 zł w tym:
– Koszty pośrednie (ryczałt): 316 665,20 zł
– Koszty bezpośrednie: 1 583 326,00 zł
2) Wkład UE: 1 614 992,52 zł
3) Wkład własny finansowy ze źródeł publicznych: 94 999,56 zł – wkład własny zostanie pokryty ze środków PFRON w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

OFERTA PRACY

Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej

w ramach projektu pn.:

”Kuchnia ZAZ w Rzeszowie”

 1. Stanowisko: TRENER PRACY
 2. Termin składania ofert: 20-05-2022r.
 • Opis stanowiska:

zarządzanie personelem działu gastronomicznego,

– zapewnienie dobrej organizacji pracy personelu,

– planowanie oraz monitorowanie pracy personelu,
– przestrzeganie obowiązujących norm i standardów,
– zamawianie towarów i surowców,
– racjonalne gospodarowanie towarem oraz nadzór nad gospodarką materialną.

 1. Wymagania:
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w gastronomii;
 • doświadczenie (min. 3 miesiące) w pracy z osobami z niepełnosprawnościami
 • podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa pracy i zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • umiejętność nawiązywania i budowania relacji;
 • komunikatywność;
 • umiejętność współpracy i pracy zespołowej;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz personelu;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • odporność na stres;
 • dyspozycyjność.
 1. Wymagane dokumenty:
 • aktualne CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,

 

Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela p. Magdalena Pererwa tel. 501 538 106

Oferty należy składać do dnia 20-05-2022r. osobiście w biurze projektu PZOZAZiWTZ lub korespondencyjnie na adres: Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów  lub drogą mailową na adres: m.pererwa@pzozaz.pl

Prosimy o dopisanie w CV poniżej treści lub równoznacznej: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Polskim Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.