ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Kuchnia ZAZ w Rzeszowie

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Uwaga!!

Informujemy, że termin składania dokumentów w ramach rekrutacji do projektu pn. „Kuchnia ZAZ w Rzeszowie” zostaje wydłużony
do 15 maja 2022 r.

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna
Numer i nazwa Działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 10 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną), zamieszkujących na terenie m. Rzeszów, powiatu rzeszowskiego, powiatu łańcuckiego, powiatu ropczycko-sędziszowskiego, powiatu kolbuszowskiego, powiatu strzyżowskiego – do grudnia 2023 r.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu jest 10 osób (5K i 5M) z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w wieku od 18 do 64 r.ż., zamieszkujących na terenie m. Rzeszów, powiatu rzeszowskiego, powiatu łańcuckiego, powiatu ropczycko-sędziszowskiego, powiatu kolbuszowskiego, powiatu strzyżowskiego – pozostających bez pracy, gotowych do podjęcia pracy i aktywnie poszukujących zatrudnienia.

Krótki opis:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2022 do 31.12.2023 r.
W ramach projektu planuje się zwiększenie zatrudnienia w ZAZ w Rzeszowie o 10 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) oraz rozszerzono działalności tego ZAZ-u poprzez utworzenie Kuchni w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Rzeszowie

Zadania realizowane w ramach projektu:

1. Rekrutacja uczestników projektu
2. Rozszerzenie działalności ZAZ w Rzeszowie
a) Wynajem i wyposażenie lokalu na terenie miasta Rzeszów
b) Odbiór stanowisk pracy przez odpowiednie służby oraz rozszerzenie statusu ZAZ o nowe miejsce i formy prowadzonej działalności
3. Aktywna integracja w ZAZ w Rzeszowie
a) Praca w Kuchni Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie – w ramach ZAZ uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem przez menadżera, 3 trenerów pracy, psychologa, doradcę zawodowego oraz fizjoterapeutę.
b) Opracowanie przez zespół programowy Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz ich realizacja i aktualizacja
c) Wsparcie indywidualne i grupowe prowadzone przez menadżera, doradcę zawodowego, psychologa, fizjoterapeutę oraz trenerów pracy
d) Rehabilitacja ruchowa – prowadzona przez fizjoterapeutę w sali rehabilitacyjnej w siedzibie ZAZ. Zajęcia mające na celu poprawę stanu zdrowia oraz utrzymanie sprawności fizycznej.

Budżet projektu:

1) Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych: 1 899 991,20 zł w tym:
– Koszty pośrednie (ryczałt): 316 665,20 zł
– Koszty bezpośrednie: 1 583 326,00 zł
2) Wkład UE: 1 614 992,52 zł
3) Wkład własny finansowy ze źródeł publicznych: 94 999,56 zł – wkład własny zostanie pokryty ze środków PFRON w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”

Uwaga!!

Informujemy, że termin składania dokumentów w ramach rekrutacji do projektu pn. „Kuchnia ZAZ w Rzeszowie” zostaje wydłużony
do 15 maja 2022 r.

 

Termin składania dokumentów: 25 kwietnia 2022 r.

 

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ