ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Rozszerzenie ZAZ w Rzeszowie – Rekrutacja

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie do 30 czerwca 2026 roku poziomu aktywności społecznej i zawodowej 14 osób (7K,7M) z niepełnosprawnością
w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) zamieszkujących na terenie miasta Rzeszów, powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego, ropczycko – sędziszowskiego, kolbuszowskiego, strzyżowskiego.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu jest 14 osób (7 kobiet, 7 mężczyzn) z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną w wieku od 18 do 64 roku życia, zamieszkujące na terenie miasta Rzeszów, powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego, ropczycko – sędziszowskiego, kolbuszowskiego, strzyżowskiego – pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia (definicja ta uwzględnia wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajową definicją, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów wskazanych; osoby aktywnie poszukujące zatrudnienia to osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy w publicznych  służbach zatrudnienia (PSZ) lub niezarejestrowane, lecz spełniające powyższe przesłanki, osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy w PSZ).

 

Krótki opis:

Projekt realizowany jest od 1 listopada 2023 r. do 30 czerwca 2026 r.
Projekt pn. „Rozszerzenie ZAZ w Rzeszowie” realizowany jest przez Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu nr FEPK.07 „Kapitał ludzi gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027, z udziałem środków z dotacji celowej oraz wkładu własnego Beneficjenta.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

Zadanie 1: Rozszerzenie działalności ZAZ z siedzibą w Rzeszowie

  1. Remont i dostosowanie lokalu, dostosowanie i doposażenie 14 stanowisk pracy oraz zaplecza – zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia. (Lokal gastronomiczny zostanie przeznaczony do organizacji oraz obsługi różnego rodzaju eventów)
  2. Zatrudnienie w ZAZ.
  3. Odbiór stanowisk pracy przez odpowiednie służby.
  4. Zakup samochodu do przewozu Uczestników Projektu.
  5. Zakup materiałów niezbędnych do świadczenia usług i produkcji.
  6. Dowóz Uczestników Projektu do miejsca wykonywania pracy i z powrotem.

 

Zadanie 2: Praca, aktywizacja społeczno-zawodowa oraz rehabilitacja w ZAZ w Rzeszowie.

W ramach projektu zostanie zatrudnionych 14 osób z niepełnosprawnością na 5/7 etatu w Zakładzie Aktywności Zawodowej – praca zmianowa ( 5 godzin dziennie pracy oraz 1 godz. przeznaczoną na zajęcia rehabilitacyjne)

Niezbędne wsparcie Uczestnikom Projektu zapewni kadra obsługowo – rehabilitacyjna tj. menadżer, trenerzy pracy (w tym trenerzy pracy/kierowcy), psycholog, doradca zawodowy oraz fizjoterapeuta.

Najważniejszymi rezultatami projektu będzie objęcie wsparciem 14 osób z niepełnosprawnością oraz wzrost u nich aktywności społecznej i zawodowej.

 

Budżet projektu:

Okres realizacji projektu: 01.11.2023 do 30.06.2026 r.
Wartość projektu: 5 075 023,60 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 4 313 770,06 zł

 

Termin składania dokumentów: 12 czerwca 2024 r.

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ