ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, PL biuro@pzozaz.pl +48 501538106

Zachowanie trwałości projektu pn. ”Mieszkanie treningowe w Rzeszowie”

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

Zachowanie trwałości projektu nr RPPK.08.03.00-18-0025/18 pn. Mieszkanie treningowe w Rzeszowie 

(w okresie 01.06.2022 r. – 31.07.2025 r.).

 

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ w ramach  trwałości projektu pn. Mieszkanie treningowe w Rzeszowie – projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

zaprasza do skorzystania:

  • z usług społecznych świadczonych w mieszkaniu wspomaganym (treningowym) zlokalizowanym przy ul. Lewakowskiego 1a/25 – przygotowujących osoby w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie wspomagane (treningowe) dysponuje 3 miejscami świadczenia usług społecznych.

W/w wsparciem mogą zostać objęte osoby z upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną lub autyzmem – z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności:

  • zamieszkujące miasto Rzeszów lub powiat rzeszowski,
  • w wieku 18+.

Usługi społeczne świadczone w mieszkaniu wspomaganym (treningowym) odpowiadają ściśle potrzebom osób w nim przebywających – w oparciu o przeprowadzoną indywidualną diagnozę potrzeb. Usługi mają charakter okresowy i służą w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności osób w nim przebywających, m.in. poprzez: trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji (świadczone przez opiekuna mieszkania, trenerów ON, psychologa).

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w usług proszone są o kontakt:

Telefoniczny: 501 538 106

Mailowy: biuro@pzozaz.pl

Osobisty: ul. Kolejowa 1, 35-072 Rzeszów